کلمات کلیدی

اقتصاد فقهی

اصلاح الگوی مصرف از منظر اقتصادی

ناصر جهانیان

۵,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: به ‏دلیل مراتب گوناگون فقر، واژه فقر نسبی و مطلق در ادبیات اقتصادی و به ‏نحوی نیز در فقه راه یافته است. با توجه به مطالب پیشین، فقر مطلق و نسبی را می‏ توان چنین تعریف کرد: فقر مطلق، عبارت از وضعیتی است که انسان از تأمین نیازهای اساسی زندگی خود و افراد تحت سرپرستی ‏اش ناتوان باشد؛ به ‏عبارت ‏دیگر، خوراک، مسکن، پوشاک و امثال آنها که برای بقای حیات خود و افراد تحت سرپرستی ‏اش لازم است، نداشته باشد؛ اما فقر نسبی، با توجه به موقعیت و نیازهای متعارف افراد معنا پیدا می ‏کند. اگر نیازهای اساسی زندگی افرادی برای بقای حیات شان تأمین باشد، اما متناسب با موقعیت اجتماعی خود نتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، به این عده, فقیر گفته می ‏شود و چنین وضعیتی فقر نسبی است. ***** ناصر جهانیان (۱۳۳۷-) روحانی و پژوهشگر حوزه های دینی است. ***** کتاب حاضر، مجموعه ای از مقالات پژوهشی با موضوع اصلاح الگوی مصرف از منظر اقتصادی در اسلام است. این اثر، با هدف دستیابی به درکی جامع، صحیح و راه گشا از مصرف، الگوی مصرف و اصلاح آن با توجّه خاص به مکتب اقتصادی اسلام تدوین شده است. این مجموعه در ساختاری علمی و در سه بخش سامان یافته است، در بخش نخست، مقالاتی با موضوع مبانی ارزشی و وضعیت مطلوب الگوی مصرف اسلامی درج شده است. بخش دوم، مشتمل بر مقالاتی است که به آسیب شناسی الگوهای مصرف از منظر اقتصاد اسلامی و جامعه شناسی اقتصادی می پردازند و در بخش سوم، مقاله هایی با گرایش ارائه راهکارهای اقتصاد اسلامی برای اصلاح الگوهای مصرف کنونی جوامع گردآوری شده اند. از مجموعه نه مقاله مندرج در کتاب، سه مقاله به مبانی ارزشی و وضعیت مطلوب الگوی مصرف اسلامی، چهار مقاله به آسیب شناسی الگوهای مصرف و دو مقاله نیز به موضوع راهکارهای اقتصادی اسلامی برای اصلاح الگوی مصرف اختصاص دارند.

مروری بر تجمل و اسراف

محمدعلی شاه آبادی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

آتی های اسلامی و بازارهای آنها

محمدمهدی عسگری

قیمت ای پاب۱,۰۰۰ تومان

الگوی عملیاتی عقد جعاله ( با تاکید...

بوعالم ابن جلال

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان