کلمات کلیدی

انقلاب اسلامی

گفتمان عدالت در انقلاب اسلامی

سیدحسین فخرزارع

۳,۰۰۰ تومان

برشی از کتاب: فهم پدیده انقلاب اسلامی که کانون گفتمان های خود را در متن اسلام راستین یافته است بدون توجه کافی به بنیادی ترین اصل انقلاب یعنی«عدالت» فهمی ناقص و ناتمام است؛ این ادعا ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که«گفتمان عدالت» ناموس واقعی انقلاب سترگ اسلامی است... عدالت مظلوم تریم مفهوم در طول تاریخ بوده است؛ عمق این ستم را می توان در فراز و فرودهای سیاسی هر ملتی مشاهده کرد، درحالی که در فرهنگ شیعی، به دست گرفتن حکومت و قدرت مقدمه ای برای تحقق عدالتی همه جانبه است... این کتاب از بخش های زیر تشکیل شده است: ۱.کلیات : شامل : الف) تبیین موضوع. ب) مفهوم شناسی عدالت و انقلاب . ج) ضرورت و اهمیت بحث ۲. فصل اول : "تبیین موضوعات"، شامل موضوعاتی همچون : اندیشه های اساسی پیرامون عدالت ، اقسام عدالت ، عدالت از نگاه قرآن و ... ۳.فصل دوم : "همزیستی گریز ناپذیر عدالت و انقلاب اسلامی"، شامل موضوعاتی همچون : عدالت نیروی محرکه حرکت های اسلامی، اصل وحدت دهنده انقلاب، ولایت فقیه بهترین نوع حکومت برای اجرای عدالت و ... ۴.فصل سوم : "زمینه ها و موانع تحقق عدالت"، شامل موضوعاتی همچون : زمینه های تحقق عدالت در جامعه ، زمینه ای اخلاقی و تربیتی، جلوگیری از تکاثر اموال و تساوی در بیت المال و ... ۵.نتیجه گیری و جمع بندی

فصل کوچ چلچله

محمدرضا محمدی پاشاک

قیمت ای پاب رایگان

ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران

علیرضا محمدی

قیمت ای پاب۳,۶۰۰ تومان

درآمدي بر ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي،...

مصطفی رافعی

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

الیگارشی علیه جمهوری

حسین بابازاده مقدم

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان

پاييز آمريكايي: مجموعه‌ داستان...

گروه نویسندگان

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

وصيت ياران - جلد اول

محمد عامری

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

وصيت ياران - جلد دوم

محمد عامری

قیمت ای پاب۲,۲۰۰ تومان

دریچه ای به تاریخ معاصر ایران

ابوالفتح مومن

قیمت ای پاب۴,۹۰۰ تومان

خنده زار

محمد محمودی نورآبادی

قیمت ای پاب۴,۳۰۰ تومان