کلمات کلیدی

داستان طنز

طنز مدیریتی

حاجی سفیدی

۱,۰۰۰ تومان

این اثر مجموعه ای از طنزها در دنیای مدیریت و روابط سازمانی است که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با عنوان طنز مدیریتی در ماهنامه آموزشی و پژوهشی و اطلاع رسانی پیام مدیران سازمان صداو سیما چاپ شده و اکنون به کوشش حاجی سفیدی گردآوری و با عنوان طنز مدیریتی منتشر شده است. نیروی انسانی به عنوان هسته مرکزی و نقطه اتکای مدیریت در هر مجموعه برای تحقق هدف های هر مجموعه و سازمانی موثر است. بنابراین آسیب شناسی عملکرد نیروی انسانی جهت تحقق بهتر اهداف امری موثر است و طنز یکی از ابزارهای این امر است که می تواند نقاط ضعف و عملکرد مدیران و کارکنان و روابط بین آن ها را مشخص و به چالش بکشاند. از آن جایی که هدف هر طنزی نشان دادن کاستی ها، بدی ها، عیوب، و در نهایت برانگیختن توجه مردم به آن ها و زمینه سازی برای رفع نادرستی های است، این مجموعه با ۱۳۰ عنوان مانند "ترفیع شغلی، سوت قیمتی، مدیر قبلی، پروژة مدیریت زمان، تراژدی، کارمند دلخواه، حد انتظار رئیس! ، توصیه های مدیریتی، مرغ سه پا!، سنوات شغلی، مهم نیست شیر باشیم یا غزال، منشی را احضار کرد! ، سگ گله ام را پس بده، من همان کسی هستم که شما می خواهید و ... "می تواند در امر مدیریت و روابط بین کارکنان ابزاری سازنده برای برطرف ساختن برخی از مشکلات باشد که خواندن آن به همه مدیران و کارکنان هر سازمانی پیشنهاد می شود. نویسنده کتاب امید دارد که مطالعه کتاب طنز مدیریتی بتواند زوایای آشکار و پنهان کاستی های محیط سازمانی و فضای مدیریتی را به خوانندگان بنمایاند و زمینه بهبود عملکرد مدیران و کارکنان و تقویت روابط انسانی بین این دو قشر و نهایتاً تقویت وجدان کاری و ارتقای بهروری سازمان ها را فراهم سازد.

ابوی فدوی

احمد ملکوتی‌خواه

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان

اصن یه وضی

رضا ساکی

قیمت ای پاب۱,۷۵۰ تومان