کلمات کلیدی

سنت

روش شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر روض...

محمدمهدی حقی

۱,۲۰۰ تومان

این کتاب شامل یک مقدمه در معرفی ابوالفتوح رازی و چهار فصل است. فصل اول در دو مبحث، به معرفی «تفسیر روض‏ الجنان» و «منابع آن» می ‏پردازد. در مبحث مربوط به منابع، افزون بر سی‏ و نه کتاب که نامشان در متن تفسیر یاد شده است، هفتاد و هفت تن از رجال این تفسیر نیز معرفی شده ‏اند. فصل دوم در دو مبحث «روشهای تفسیری و روش ابو الفتوح» و «روش تنظیم مطالب» را در این تفسیر بررسی کرده است. فصل سوم با عنوان جایگاه نقل در «روض‏ الجنان» در سه مبحث، به «بررسی جایگاه سنت»، «مباحث فقهی» و «مباحث ادبی» در این تفسیر پرداخته است. فصل چهارم که حاوی سه مبحث است، «جایگاه علوم قرآنی»، «مباحث کلامی» و «اشارات عرفانی» را در «تفسیر روض ‏الجنان» به همراه آرا‏ی ابوالفتوح رازی بررسی کرده است.

مجال آه

اسماعیل بنی‌اردلان

قیمت ای پاب۳,۵۰۰ تومان

جان شیعه، اهل سنت

فاطمه ولی‌نژاد

قیمت ای پاب رایگان