کلمات کلیدی

سیاست اقتصادی

اقتصاد عدالت محور

حسن سبحانی

۱,۱۰۰ تومان

با پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت جمهوری اسلامی، شبهات و سؤالات فراوانی چه از درون و چه از بیرون نظام به وجود آمده است. دسته ای از آنها دربارۀ مسائل اقتصادی جامعة اسلامی است.کتاب حاضر در واقع پاسخی است به این شبهات و سؤالات با تأکید بر مبانی وحیانی و فلسفی اقتصادی موعود در اسلام. نویسنده، الگوی نظام اقتصادی را از قانون اساسی با بی طرفی استخراج و تلاش کرده است کارآمدی قابلیت های آن را برای بنیان گذاری اقتصادی با ابعادی معین و البته متمایز از نظام های اقتصادی موجود نشان دهد. در نظام اقتصادی مهدوی، محور عدالت است و سیاست های اقتصادی مانند سیاست های اداری_ اجرائی، مدیریتی، سرمایه گذاری، قرض الحسنه، بهره برداری از ارزهای نفتی، هزینه ای، عمرانی، مالیاتی، بازرگانی، مصرف انرژی و یارانه ها در چنین نظامی با میزان عدالت سنجیده و ارزش گذاری می شوند. کتاب اقتصاد عدالت محور سعی دارد الگوی اقتصاد قانون اساسی را همان طور که هست بررسی کند و سعی دارد در ۵ فصل این الگو را معرفی نماید. نظام اقتصادی مهدوی که بر اساس عدالت و شرایط تحقق آن پایه ریزی شده، نقش دولت در نظام اقتصادی، ویژگی های نظام اقتصادی و نهادهای اقتصادی در حکومت امام مهدی (عج)، ویژگی های نظام اقتصادی قانون اساسی و تعاریف عدالت اجتماعی با عدالت اقتصادی، بررسی ادله انحراف از اقتصاد عدالت محور، سیاست های اقتصادی دوران گذار و تضاد بین عدالت با رشد اقتصادی و ناسازگاری عدالت با رقابت از جمله موضوعاتی است که در این اثر به آن پرداخته می شود.

اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب...

حسن دادگر

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان