کلمات کلیدی

شعر انقلاب اسلامی

خورشید در مشت: مجموعه شعر ویژه...

عبدالرحیم سعیدی راد

۵,۰۰۰ تومان

مجموعة حاضر شامل دو بخش است؛ بخش اول دربرگيرندة مقالات محققاني است كه با بررسي اشعار سروده شده براي جريان بيداري اسلامي به تحليل و ارزيابي علمي اين آثار پرداخته‌اند و مي‌تواند منبعي مناسب براي شناخت هرچه بهتر و تحقيقي‌تر شعر بيداري اسلامي محسوب گردد. بخش دوم مجموعه را نيز اشعاري تشكيل مي‌دهد كه شرح چگونگي گردآوري و گزينش آن پيش از اين رفت.

چاره‌ها : گزیده‌ی رباعی سه دهه...

میلاد عرفان‌پور

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان