کلمات کلیدی

شعر جهان

تصمیمت را بگیر حلزون

ریچارد رایت‌

۳,۰۰۰ تومان

هایکویی از کتاب: باد خنک بهاری مرا به یاد چیزی می اندازد که نمی توانم به خاطر بیاورم ***** ریچارد رایت(۱۹۶۰-۱۹۰۸)، نویسنده و شاعر امریکایی است. ***** این کتاب منتخب و ترجمه‌ای است از کتاب «این جهان دیگر» ریچارد رایت که شامل ۸۱۷ هایکویی بود که وی در ۱۹۶۰ از میان هایکوهایش (۴۰۰۰ هایکو) انتخاب کرده بود. مترجم از میان هایکوهای این کتاب با انتخاب خود، گزیده‌ای کوچک‌تر فراهم کرده است. مترجم کوشیده است در ترجمه هایکوها هرچه بیشتر به شاعرانگی نزدیک باشد.