کلمات کلیدی

شعر کلاسیک

خورشید در مشت: مجموعه شعر ویژه...

عبدالرحیم سعیدی راد

۵,۰۰۰ تومان

مجموعة حاضر شامل دو بخش است؛ بخش اول دربرگيرندة مقالات محققاني است كه با بررسي اشعار سروده شده براي جريان بيداري اسلامي به تحليل و ارزيابي علمي اين آثار پرداخته‌اند و مي‌تواند منبعي مناسب براي شناخت هرچه بهتر و تحقيقي‌تر شعر بيداري اسلامي محسوب گردد. بخش دوم مجموعه را نيز اشعاري تشكيل مي‌دهد كه شرح چگونگي گردآوري و گزينش آن پيش از اين رفت.

واژگان واژگون

محمدرضا طهماسبی

قیمت ای پاب۲,۵۰۰ تومان

واژه نامه شعر بیدل

اسدالله حبیب

قیمت ای پاب۴,۶۰۰ تومان

صبح زود

علی‌ لواسانی‌

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

این همه یوسف

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۲,۴۰۰ تومان

کمی باران تر

محمدحسن ارجمندی

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

دادخواست

امید مهدی نژاد

قیمت ای پاب۷,۰۰۰ تومان

در آستانه تازه شدن

سیدعلی میرافضلی

قیمت ای پاب۲,۰۰۰ تومان

آتش گردان

امید مهدی نژاد

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

از پشت سایه ها

محمدحسین انصاری نژاد

قیمت ای پاب۳,۳۰۰ تومان