کلمات کلیدی

شعر کهن

دیوان کامل اشعار نیما یوشیج

نیما یوشیج

۸,۷۰۰ تومان

می‌تراود مهتاب. می‌درخشد شبتاب. نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند. نگران با من اِستاده سحر. صبح می‌خواهد از من کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می‌شکند. نازک آرای تنِ ساق گلی که به جانش کِشتم و به جان دادمش آب ای دریغا، به برم می‌شکند ای دریغا، به برم می‌شکند

سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی

ناصرخسرو

قیمت ای پاب رایگان

شکوه آفرینش: مجموعه شعر در مدایح و...

محسن حافظی

قیمت ای پاب۱,۱۵۰ تومان

هفت پیکر

فاطمه سمیعی

قیمت ای پاب۴,۵۰۰ تومان

مثنوی معنوی

جلال‌الدین‌ محمد بن‌ محمد مولوی‌

قیمت ای پاب رایگان

شبلی و آتش

علیرضا قزوه

قیمت ای پاب۳,۲۰۰ تومان

واژه نامه شعر بیدل

اسدالله حبیب

قیمت ای پاب۴,۶۰۰ تومان

مصیبت نامه

زینب عرب نژاد

قیمت ای پاب۱۰,۰۰۰ تومان

ورقه و گلشاه

آناهیتا حسین‌زاده

قیمت ای پاب۷,۲۰۰ تومان

لیلی و مجنون

سیده زیبا بهروز

قیمت ای پاب۷,۵۰۰ تومان