کلمات کلیدی

نظریه های مدیریت

مدیر موفق

عباس رحیمی

۱,۲۵۰ تومان

مدیران در حکومت اسلامی، بارِ گرانی بر دوش دارند. نظام اسلامی برای ادارة یک سازمان، حقوق و وظایفی مشخص کرده که با رعایت آن، کارها به آسانی سامان می‌گیرد. مدیر موفق کسی است که چگونگی برخورد دینی با کارمندان خود را بـه خـوبی بشنـاسد و آن را پیــاده کنـد. مدیــر موفـق با اجـرای دستورالعمل‌های الهی، کارمندان خود را به رفتارهای دینی تشویق می‌کند و آنان نیز رفتار شایسته‌ای با ارباب رجوع خواهند داشت. کتاب مدیر موفق برای بیان حقوق و وظایف یک مدیر دلسوز و کاردان است.

اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب...

حسن دادگر

قیمت ای پاب۳,۰۰۰ تومان

جوهر مدیریت استراتژیک

نیلس بیکوف

قیمت ای پاب۴,۰۰۰ تومان