کلمات کلیدی

وهابیت

تخریب زیارتگاه‌های اسلامی در...

احمد خامه یار

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ‏هایی که در این مجموعه گرد آمده است، ماحصل آراء و نظریات اندیشمندان و علمای جهان اسلام، درباره محورها و موضوعات زیر است. ۱. تبار شناسی جریان‏های تکفیری؛ ۲. ریشه ‏یابی عقاید جریان‏های تکفیری؛ ۳. جریان‏های تکفیری و سیاست؛ ۴. راه‏های برون رفت و مقابله با جریان‏های تکفیری. محور اول به تبارشناسی جریان‏های تکفیری می ‏پردازد. خاستگاه، آبشخور و مصادیق تکفیر در طول تاریخ اسلام در این کمیته بررسی می ‏شود. محور دوم، انحرافات عقیدتی و قرائت ‏های تکفیری از عقاید ناب اسلامی را ریشه ‏یابی خواهد کرد. در این کمیته، اصول و مبانی اعتقادی این گروه‏ها و جریان‏ها، نقد و انحرافات آن‏ها از اندیشه اسلامی ریشه ‏یابی می‏ گردد. محور سوم، عوامل سیاسی رشد و گسترش جریان‏های تکفیری، وابستگی ‏ها و اهداف آنها را مورد بررسی قرار می ‏دهد. و محور چهارم، راهکارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی برای برون رفت از تکفیر، نشان داده خواهد شد.

جان شیعه، اهل سنت

فاطمه ولی‌نژاد

قیمت ای پاب رایگان